Affiliate marketing - Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky programu marketingových partnerov (affiliate partnerov).

 

 1. Všeobecné ustanovenia, predmetu zmluvy

Údaje prevádzkovateľa Internetového obchodu na adrese freddysk.sk (ďalej len: Internetový obchod):

Názov firmy: Star spol. s.r.o. Košice

Sídlo: Južná trieda 66, 04001 Košice

DIČ: 2020489669

IČO: 31715532

Telefón: +421 911 464 968

E-mail: info@freddysk.sk

 

 1. Podmienky účasti v Marketingovom programe:

Marketingovým partnerom môže byť občan Slovenska, ktorý dosiahol vek 18 rokov a je súkromnou osobou, živnostník alebo iná organizácia registrovaná na Slovensku,

Registráciu môžu iniciovať iba ľudia, účty marketingových partnerov vytvorené robotmi, „botmi“ alebo automatické metódy nie sú povolené a sú neplatné.

Pre registráciu je potrebné uviesť svoje celé meno (v prípade firmy alebo organizácie názov firmy), platnú e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu, adresu bydliska (v prípade firmy adresu sídla spoločnosti ), číslo bankového účtu, na ktorý je možné províziu vyplácať.

Osoba alebo spoločnosť môže vytvoriť a udržiavať iba jeden účet marketingového partnera.

 1. Prijatie všeobecných obchodných podmienok

Prijatie týchto obchodných podmienok marketingového partnera marketingovým partnerom je predpokladom zapojenia sa do programu. Podmienky sú akceptované, ak sa Marketingový partner zaregistruje pomocou elektronického formulára na freddysk.sk a tým vyhlási, že si prečítal a porozumel ustanoveniam tejto zmluvy, za ich dodržiavanie a implementáciu preberá zodpovednosť. Zmluva nie je písomnou zmluvou, neukladá ju Poskytovateľ služby, preto k nej nie je možné dodatočne pristupovať ani si ju prezerať.

 1. Účel spolupráce strán

Účelom spolupráce medzi zmluvnými stranami je zvýšiť návštevnosť Internetového obchodu a v konečnom dôsledku aj zvýšenie obratu a predaja Internetového obchodu tým, že marketingový partner bude zdieľať internetovú adresu Internetového obchodu so zainteresovaným publikom v téme a nasmerovať tam ďalších návštevníkov.

Na identifikáciu návštevníkov a objednávok od Marketingového partnera dostane Marketingový partner z webovej stránky Internetového obchodu jedinečný identifikátor, ktorý bude zahrnutý aj vo webovej adrese (URL) obsahu, ktorý sa má zdieľať. Pri otváraní internetových stránok dosiahnutých pomocou takýchto odkazov, Internetový obchod ukladá tzv. uloží dátový balík cookie, (pokiaľ to dotknutý používateľ výslove nezakázal v nastaveniach svojho prehliadača) a pri prehliadaní ďalších stránok identifikuje na základe súboru cookie prechodného používateľa.

 

Ak takto identifikovaný užívateľ zadá objednávku (úspešne dokončenú, zaplatenú, prijatú) vo Webshope do 60 dní od prvého otvorenia stránky a nezruší ju do 14 dní vyžadovaných zákonom, bude zodpovedný Marketingový partner za nákupy zákazníka, ktoré „sprostredkoval“, má nárok na províziu uvedenú v bode 8. Všeobecných obchodných podmienok. (Ak návštevník príde do Internetového obchodu s odkazom na odporúčanie, uložíme ho do jeho prehliadača spolu so súborom cookie, ktorý prišiel na odporúčanie marketingového partnera. Tento súbor cookie je uložený v jeho prehliadači po dobu 90 dní, takže ak neobjedná ihneď, objedná až neskôr, na základe cookie vieme identifikovať, ktorý marketingový partner dostane províziu po vašej objednávke.)

 

 1. Vznik a rozsah zmluvy medzi zmluvnými stranami

Proces prihlášky začína vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky vo webovom obchode Marketingovým partnerom. Neznamená to automaticky stať sa Marketingovým partnerom, stane sa tak až prijatím prihlášky.

Internetový obchod nemá žiadny spôsob, ako plne overiť pravosť údajov poskytnutých marketingovým partnerom, ani plne overiť údaje poskytnuté marketingovým partnerom vo vzťahu k webovým stránkam a/alebo internetovým komunitám, ktoré vlastní a/alebo prevádzkuje žiadateľ. Marketingový partner však nesie plnú právnu zodpovednosť za všetkých vo vzťahu k pravosti ním poskytnutých údajov, ako aj k jeho činnostiam súvisiacim s plnením tejto zmluvy.

Internetový obchod si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu marketingového partnera bez udania dôvodu alebo zrušiť už schválenú registráciu neskôr s okamžitou platnosťou. S výnimkou prípadov porušenia zmluvy zo strany Marketingového partnera, v prípade ukončenia zmluvy Marketingového partnera a registrácie, zaplatí Internetový obchod províziu za dovtedy sprostredkované objednávky. Rozsah tejto zmluvy začína prijatím prihlášky Marketingového partnera zo strany Internetového obchodu a je platná na dobu neurčitú, t. j. do výpovede niektorej zo zmluvných strán alebo do inej doby, napr. zánikom spoločnosti Zmluvných strán - nezaniká. Ktorákoľvek strana môže túto zmluvu kedykoľvek vypovedať s uvedením dôvodu alebo bez neho, zaslaním elektronickej pošty druhej strane. (Elektronická adresa Internetového obchodu je info@freddysk.sk a emailová adresa Marketingového partnera je emailová adresa uvedená pri registrácii.) Marketingový partner nemá nárok na províziu za objednávky zrealizované po ukončení zmluvy.

Zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať s okamžitou účinnosťou aj v prípade porušenia druhou zmluvnou stranou.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Marketingoví partneri Internetového obchodu majú prístup k administračnému rozhraniu Marketingového partnera na webovej stránke Internetového obchodu, kde si môžu prezerať svoje vlastné údaje, objednávky zadané pomocou ID partnera a ich stav, čakajúce a schválené provízie a štatistiky o kliknutiach na odkaz partnera. Marketingový partner môže v prípade potreby aktualizovať svoje registračné údaje vrátane čísla bankového účtu, na ktorý sa prevádzajú provízie. Prihlasovacie ID patrí osobe, ktorá dokončila registráciu, zdieľanie s ostatnými a používanie viacerými osobami nie je povolené.

 

5.2 Marketingový partner je výhradne zodpovedný za obsah a údržbu svojej webovej stránky, ako aj za obsah zdieľaný na sociálnych sieťach alebo v skupinách, avšak Internetový obchod môže sledovať zdieľaný obsah a odkazy, v prípade chýb žiadať o opravu a uviesť zmeny, ktoré sa považujú za potrebné pre účinnosť. Internetový obchod má tiež právo kontrolovať, či Marketingový partner dodržiava ustanovenia tejto zmluvy a či partnerské odkazy fungujú správne.

5.3 Marketingový partner je výlučne zodpovedný za to, že obsah alebo odkazy, ktoré zdieľa, sú v súlade s právnymi požiadavkami a predpismi platforiem zdieľania (najmä stránky sociálnych médií alebo fóra prevádzkované tretími stranami, blogy atď.). V prípade samostatne prevádzkovaných webových stránok alebo služieb je za ich legálnu prevádzku zodpovedný Marketingový partner.

 Za akékoľvek porušenie týchto pravidiel je výhradne zodpovedný Marketingový partner, Internetový obchod vylučuje všetku súvisiacu zodpovednosť.

 

5.4 Odporúčané marketingové metódy

 1. a) Marketingový partner musí zdieľať odkazy/referencie obsahujúce jeho jedinečné ID partnera, na základe ktorého ho systém Internetového obchodu môže identifikovať ako odporúčateľa marketingového partnera. Môžete vytvoriť odkaz na ktorúkoľvek z našich stránok, či už na stránku produktu alebo na hlavnú stránku internetového obchodu. V administračnom rozhraní partnera môžete vytvoriť prepojenie s ID partnera.
 2. b) Marketingový partner môže zdieľať textové odkazy, bannery, obrázky alebo inú grafiku vytvorenú Internetovým obchodom alebo jeho vlastnou, blogové články uverejnené v Internetovom obchode alebo na sociálnych stránkach Internetového obchodu a iný podobný obsah (napr. popis produktu).
 3. c) Marketingový partner môže do svojich komentárov alebo príspevkov zahrnúť odkazy so svojím jedinečným identifikátorom na svojej webovej stránke, e-maile, päte e-mailu, stránke sociálnych médií, stránke sociálnych médií alebo skupine.

Marketingový partner berie na vedomie, že identifikácia a sledovanie zo strany Internetového obchodu vyžaduje, aby bol jedinečný identifikátor zahrnutý do všetkých zverejnených odkazov.

 

5.5 Obmedzenia a výslovne zakázané marketingové nástroje a metódy

a.) Každý marketingový partner môže inzerovať svoju vlastnú webovú stránku a/alebo webovú stránku internetovej komunity podľa vlastného uváženia, avšak akákoľvek propagácia alebo obsah, v ktorom sa uvádza názov Internetového obchodu alebo produktu, môže byť vyhodnotená širokou verejnosťou ako spoločný postup.  Ak Marketingový partner nezdieľa blogový príspevok alebo obsah, ktorý bol Internetovým obchodom pripravený za účelom zdieľania na administračnom rozhraní Marketingového partnera uvedenom v bode 4.1, alebo ktorý sa už nachádza na webovej stránke, blogu alebo sociálnej sieti Internetového obchodu, potom odporúča sa zaslať do Internetového obchodu na predbežné posúdenie (na info@freddysk.sk) obsahu alebo propagácie, ktorú plánujete zdieľať.

 1. b) Niektoré spôsoby reklamy a distribúcie sú zakázané nielen podľa nášho názoru, ale aj podľa platných zákonov. Ide predovšetkým o spam, posielanie nevyžiadaných listov. Toto je prísne zakázaný nástroj programu Marketing Partner Program. Povolený spôsob inzercie newsletteru: ak jeho príjemcovia (napr. bývalí zákazníci, pravidelne odoberatelia newslettera, ktorí majú možnosť kedykoľvek sa z odberu newsletteru odhlásiť.) Za dodržiavanie pravidiel správy údajov súvisiacich s newsletterom plne zodpovedá marketingového partnera.
 2. c) Odporúčanie odkazov alebo reklamy na nekomerčné plochy (napr. fóra, stránky sociálnych sietí, sociálne skupiny) atď. možno vykonať len podľa pravidiel daného fóra alebo webovej stránky.
 3. d) Zakázané sú aj reklamy, ktoré zakrývajú alebo falšujú meno, identitu, názov domény, IP adresu alebo iné identifikovateľné informácie marketingového partnera. Vo všeobecnosti: Marketingový partner musí vždy konať tak, aby bolo zrejmé, že sám seba (a/alebo svoju vlastnú webovú stránku, spoločnosť) vystupuje ako subjekt nezávislý od Webovej stránky.
 4. e) Marketingový partner sa musí identifikovať ako marketingový partner Internetového obchodu v prípade otázky tretej strany v tomto smere.
 5. f) Marketingový partner nesmie za žiadnych okolností konať v mene Internetového obchodu, ani naň odkazovať, ani vytvárať dojem, že reprezentuje Internetový obchod iným spôsobom, než je spolupráca stanovená v Zmluve o marketingovom partnerovi.
 6. g) Ak marketingový partner ponúkne takéto kľúčové slová v PPC kampani, či už s inými kľúčovými slovami alebo bez nich, potom musí marketingový partner nasmerovať návštevnosť návštevníkov z týchto kampaní na svoju vlastnú webovú stránku alebo sociálne médiá, a nie priamo do Internetového obchodu.
 7. h) Vzhľadom na to, že ceny Internetového obchodu sa môžu z času na čas meniť (okrem iného v dôsledku zmeny nákupných cien, zmeny výmenných kurzov alebo iných nákladov, z propagačných dôvodov alebo z dôvodu rozhodnutí o obchodnej politike Internetového obchodu), odporúčame, aby Vlastná alebo vlastná webová stránka marketingového partnera (blog, stránka sociálnych médií atď.) sa vyhýbala uvádzaniu cien, aby sa Strany vyhli sťažnostiam používateľov spôsobených zmenami cien. Pre zrozumiteľnosť Zmluvné strany uvádzajú, že vývoj sortimentu a ceny sú nezávislými právami a povinnosťami Internetového obchodu a Marketingoví partneri nebudú od Internetového obchodu dostávať predchádzajúce upozornenia na zmeny v sortimente alebo cenách.

5.6 Marketingový partner sa zaväzuje uzavrieť zmluvu alebo službu obdobného účelu alebo charakteru v súvislosti so službami/webovými stránkami, ktoré sa považujú za konkurentov v rámci služieb/webových stránok Internetového obchodu, ktorých sa týka spolupráca definovaná v tejto zmluve, príp. služby len s predchádzajúcim písomným (e-mailovým) upozornením Klienta a písomným súhlasom Internetového obchodu, ak je potvrdený.

 1. Prípady porušenia zmluvy

Považuje sa to za porušenie zmluvy zo strany marketingového partnera a podlieha okamžitému ukončeniu, ak marketingový partner poruší ustanovenia bodu 5 a pododstavcov tejto zmluvy, alebo sa pokúsi alebo spácha podvod, použije nezákonné, nadmerne agresívne alebo pochybné marketingové metódy , alebo ak obchodné záujmy Internetového obchodu alebo zneužíva status Marketingového partnera spôsobom, ktorý poškodzuje alebo ohrozuje jeho dobré meno. V takýchto prípadoch môže marketingový partner odmietnuť zaplatiť províziu vygenerovanú príslušnými transakciami a ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou.

 1. Úprava zmluvy

Internetový obchod môže tieto VOP kedykoľvek s okamžitou platnosťou upraviť podľa vlastného uváženia a do 24 hodín o zmene upovedomí marketingových partnerov e-mailom. (Všeobecné obchodné podmienky platné kedykoľvek nájdete na Webstránke.) Zmeny môžu mať vplyv napr. výšku provízie, postup platby alebo iné podrobnosti o partnerstve. Ak akákoľvek úprava nie je pre marketingového partnera prijateľná, je oprávnený vypovedať zmluvu o partnerstve a zrušiť registráciu marketingového partnera s požiadavkou okamžitého vyúčtovania nezaplatených provízií. Ak sa tak nestane a budete sa naďalej aktívne zapájať do partnerského programu, vyhodnotíme to ako indikatívne správanie smerujúce k prijatiu dodatkov.

 

 1. Výška, zúčtovanie a výplata provízie

8.1 Marketingový partner je oprávnený fakturovať čistú províziu za akvizíciu obchodu zodpovedajúcu 4-8 % z čistej (tj bez DPH) hodnoty objednávok vytvorených s jeho pomocou, a to spôsobom a za podmienok uvedených v bodoch 8. V prípade výpredajových produktov je základom provízie zľavnená cena (netto, bez DPH) platná v čase nákupu. Ak kupujúceho kategória, kód kupónu alebo čokoľvek iné oprávňuje na zľavu, potom je základom provízie aj zľavnená cena (netto, bez DPH). Poštovné a balné, dobierka ani iné administratívne náklady nie sú zahrnuté do provízneho základu.

8.2 Marketingový partner nemá nárok na ďalšie provízie okrem provízie uvedenej v 8.1 ani na žiadne ďalšie náklady.

8.3 Marketingový partner nemá nárok na províziu za vlastné nákupy v Internetovom obchode.

8.4 Marketingový partner akceptuje, že ak jedinečný identifikačný kód marketingového partnera nie je zahrnutý v odkaze zdieľanom marketingovým partnerom, alebo ak ho sprostredkovateľ odstráni pred prvým otvorením webovej stránky, potom Internetový obchod nemôže prepojiť návštevu. Marketingovému partnerovi, teda prípadný príkaz pripísať sumu provízie Marketingovému partnerovi. Vo všeobecnosti má Marketingový partner nárok na províziu len za tie objednávky, ktoré bol systém Internetového obchodu technicky schopný identifikovať vďaka správnemu použitiu jedinečného identifikátora a ktoré sa v administračnom systéme Marketingového partnera Internetového obchodu objavia ako transakcia sprostredkovaná Marketingový partner. Internetový obchod akceptuje iba takéto transakcie ako základ provízie, s výnimkou výpočtov základu provízie na základe údajov z iných registrov alebo systémov.

8.5 Internetový obchod vypláca provízie, ktoré sa stali aktuálnymi, ich prevodom na bankový účet uvedený v profile marketingového partnera. Prevod sa uskutoční po obdržaní riadne vystavenej faktúry za províziu pod názvom „Provízia za akvizíciu obchodu“, do 10 pracovných dní. V prípade oneskorenej platby zo strany Internetového obchodu platí Občiansky zákonník, ktoré spravujú súvisiace ustanovenia. Marketingovému partnerovi vzniká nárok na predloženie faktúry, ak kumulovaná suma nezaplatených provízií dosiahne minimálne 100eur netto. Príjemca faktúry: Freddy Slovensko, Star spol. s.r.o. Košice, 04001 Košice, Južná trieda 66, DIČ: 2020489669. ( Od naších Marketingových partnerov preto očakávame, že sú schopní účtovať a že do ich pôsobnosti patria aj činnosti, ktoré umožňujú zákonnú fakturáciu provízie (napr. sprostredkovateľská provízia, 7320 Market Research)).

8.6 Po skončení zmluvy, alebo ak suma zostane pod stanovenou minimálnou výškou platby po dobu 3 mesiacov, môže byť dovtedy nahromadená provízia fakturovaná bez ohľadu na limit sumy.

8.7. Internetový obchod si z vyplatenej provízie nestrháva žiadne dane, ich úhrada je úlohou a zodpovednosťou Marketingového partnera.

 1. Obmedzenie zodpovednosti resp. vylúčenie

9.1 Nepreberáme žiadne výslovné ani implicitné záväzky ani záruky vo vzťahu k webovým stránkam internetového obchodu, našej stránke sociálnych médií, ktorá je súčasťou zmluvy, alebo produktom a službám dostupným prostredníctvom nej, pokiaľ ide o ich súlad s akýmkoľvek zdokumentovaným alebo nezdokumentovaným účelom. Taktiež nezaručujeme, že naše webové stránky alebo stránky sociálnych médií sú nepretržite dostupné alebo že sú bez chýb. Internetový obchod nemôže niesť zodpovednosť za výpadky služieb alebo prípadné chyby, ani za následky toho všetkého, aj keď k nim dôjde.

 

9.2 Kumulatívna, peňažná zodpovednosť Internetového obchodu nie je v tejto zmluve vylúčená resp. aj v nevylúčiteľných prípadoch sa vzťahuje maximálne na celkovú výšku provízií vyplatených príslušnému partnerovi v rámci tejto zmluvy.

 1. Dôvernosť

Všetky dôverné informácie – či už ide o obchodné, technické, finančné alebo zákaznícke informácie – ktoré sa druhej zmluvnej strane dozvie počas trvania zmluvy, zostávajú majetkom ich pôvodného vlastníka. Strany nezverejnia žiadne dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli, resp. nebudú poskytnuté tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka informácií. Marketingový partner je bez obmedzenia zodpovedný za porušenie pravidiel dôvernosti.

 1. Rôzne ustanovenia

Strana iniciujúca registráciu Marketingového partnera akceptuje, že je ako zmluvná strana nezávislým subjektom, a že touto zmluvou nevzniká žiadne iné partnerstvo, spoločný podnik, franšíza, agentúra resp. obchodný zástupca alebo zamestnanecký právny vzťah. Marketingový partner chápe a berie na vedomie, že nemôže zastupovať Internetový obchod v žiadnej inej záležitosti a nemôže v jeho mene predkladať ani prijímať ponuky.

Táto zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody, prísľuby alebo inú komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Ak sa ukáže, že niektorá časť zmluvy je neplatná alebo nevymáhateľná, je potrebné túto časť upravovať čo najmenej tak, aby jej nový obsah odrážal pôvodný zámer zmluvných strán. Ak to nie je možné, dotknutá časť sa považuje za neplatnú. Platnosť zostávajúcej časti zmluvy nie je takouto úpravou dotknutá.

Prijatím zmluvy Marketingový partner vyhlasuje, že má všetky potrebné práva a schopnosti na jej uzavretie a plnenie a že nepotrebuje súhlas alebo súhlas tretej osoby.

Zmluva je platná aj bez podpisu.

 

 

 

 

 

01.02.2024